Tôn Vinh Đức Chúa Trời
        "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
                            (Giăng 3:16)
   Chào Mừng Quí Vị
Hoan nghênh quý vị đến với Trang Nhà của Hội Thánh Tin Lành Philadelphia.

Ông Bà Mục Sư Quản Nhiệm Đào Việt Tiến cùng toàn thể Ban Chấp Hành rất mong ước quý vị sẽ tìm được những thông tin và sinh hoạt của Hội Thánh chúng tôi trên trang Web này. Chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp đón quý vị tại Hội Thánh chúng tôi vào mỗi sáng Chúa Nhật tại Nhà Thờ Tin Lành Philadelphia:
Image 01
"Địa Điểm: 931-939 E. Lycoming Street. - Philadlephia, PA 19124"
Lễ Cầu Nguyện: 8:00am - 9:15am
Nghiên Cứu Kinh Thánh: 9:30am - 10:20am
Lễ Thờ Phượng: 10:30am - 12:30pm
Chương Trình Anh Ngữ: 11:00am - 12:30pm

Image 01

Tháng 1_2016
Tháng 2_2016
Tháng 3_2016
Tháng 4_2016
Tháng 5_2016
Tháng 6_2016
Tháng 7_2016
Tháng 8_2016
Tháng 9_2016
Tháng 10_2016
Tháng 11_2016
Tháng 12_2016

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia