Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                      (Ma-thi-ơ 22:37-38)

Chương Trình Thờ Phượng

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh_2017
10:00AM _ Chúa Nhật 24 Tháng 12 Năm 2017
(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Câu Gốc Hằng Tuần:

"Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta...Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đấng Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An"

(Ê-Sai 9:5)

Image 01

(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Sứ Điệp: Chúa Bình An

Diễn Giả: Mục Sư Nhậm Chức Nguyễn Hữu Bối

Thánh Nhạc Thờ Phượng

Cập Nhật vào ngày 24 tháng 12 | 2017

Tôn Vinh Chúa: "Hoài Niệm Giáng Sinh"

Trình Bày: Ô. Trần Quang Nam

Cập Nhật vào ngày 24 tháng 12 | 2017

Tôn Vinh Chúa: "Giê-Xu, Chúa Bình An"

Trình Bày: Thầy Cô Nguyễn Đức Duy

Cập Nhật vào ngày 24 tháng 12 | 2017

Tôn Vinh Chúa: "Nhạc Khúc Giáng Sinh"

Trình Bày: Ca Đoàn Hội Thánh

Cập Nhật vào ngày 24 tháng 12 | 2017

Tôn Vinh Chúa: "Ánh Sao Đêm Huyền Diệu"

Trình Bày: Cô Nguyễn Xuân Loan

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Liên Khúc Giáng Sinh"

Trình Bày: Ban Thiếu Nhi

Cập Nhật vào ngày 24 tháng 12 | 2017

Tôn Vinh Chúa: "Quà Tặng Của Chúa"

Trình Bày: Tốp Ca

Cập Nhật vào ngày 24 tháng 12 | 2017

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia