Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                      (Ma-thi-ơ 22:37-38)

Chương Trình Thờ Phượng

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh_2016
06:30PM _ Chúa Nhật 25 Tháng 12 Năm 2016
(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Câu Gốc Hằng Tuần:

"Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết"

(Ê-Sai 9:1)

Image 01

(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Sứ Điệp: Ánh Sáng Cho Trần Gian

Diễn Giả: Mục Sư Quản Nhiệm Đào Việt Tiến

Thánh Nhạc Thờ Phượng

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Hành Trình Về Bê Lem"

Trình Bày: Ca Đoàn Hội Thánh

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Đêm Thánh Huy Hoàng"

Trình Bày: Cô Xuân Loan

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Khúc Ca Thiên Đàng"

Trình Bày: Ban Thanh Niên

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Trở Về Mùa Đông"

Trình Bày: Cô Vivian Điểu

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Quà Tặng Của Chúa"

Trình Bày: Tốp Ca Nữ

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Tình Yêu Chúa Đến"

Trình Bày: Ô. Steven Phước Trần

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia