Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                      (Ma-thi-ơ 22:37-38)

Chương Trình Thờ Phượng

10:30am_Lễ Thờ Phượng Hằng Tuần
Lễ Tạ Ơn_2016
Chúa Nhật 20 Tháng 11 Năm 2016
(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Câu Gốc Hằng Tuần:

"Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-Xu Christ đối với anh em là như vậy!"

(I Tê-sa 5:18)

Image 01

(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Sứ Điệp: Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Sự

Diễn Giả: Mục Sư Quản Nhiệm Đào Việt Tiến

Thánh Nhạc Thờ Phượng

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Thank You Lord!"

Trình Bày: Tốp Ca Thiếu Nhi

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Khúc Ca Tạ Ơn"

Trình Bày: Song Ca

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Thêm Lời Tạ Ơn"

Trình Bày: Ca Đoàn Hội Thánh

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Đếm Lại Ơn Phước Chúa!"

Trình Bày: Ban Thiếu Nhi

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Được Chiêm Ngưỡng Cha"

Trình Bày: Cô Lưu Hồng Loan

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

Tôn Vinh Chúa: "Cảm Tạ Chúa Cho Một Năm Qua"

Trình Bày: Ô. Tiết Trung Liêm

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia