Sinh Hoạt Hội Thánh Phi-la
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                Ma-thi-ơ 22:37-38

Những Điều Bạn Muốn Biết?

                      Mong ước những điều thông tin dưới đây sẽ đáp ứng đủ những thắc mắc của quí vị về Hội Thánh Tin Lành Philadelphia chúng tôi:

Ban Chấp Hành Hội Thánh 2018
Image 02
 • Thư Ký Hội Thánh:                  Ô.Nguyễn Văn Phong
 • Thủ Quỹ Hội Thánh:                Ô.Khưu Minh Danh
 • Thủ Quỹ Tạo Mãi:                    Bà Cao Văn Nhơn
 • Âm Nhạc Thờ Phượng:            Ô.Đoàn Quyền
 • Truyền Giảng và Chứng Đạo: Bà Lê Minh Ái
 • Thăm Viếng&Gây Dựng TTH: Ô. Phan Văn Xuân
Image 02
 • Khánh-Tiết & Bảo Trì:             Ô.Trần Đại Bảo
 • Đặc Trách Tráng Niên:            Ô. Đỗ Đăng Minh
 • Kỷ Thuật & Website:               Ô.Nguyễn Kim Hưng
 • Tiếp Tân & Trật Tự:                 Ô.Nguyễn Văn Phúc
 • Mục-Vụ Bàn Tiệc:                  Cô Trần T. Thu Anh
 • Mục-Vụ Thiếu Nhi:                Cô Nguyễn T. Xuân Loan

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia