Nhóm Học Kinh Thánh
Giô-Suê
"Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn."
                Châm Ngôn 17:17

Tối Thứ Bảy: ngày 31/10/2015

Image 02

Cập Nhật vào ngày 06 tháng 11 | 2015

Nhóm HKT Giô-suê tối Thứ Bảy (31/10/2015) tại nhà AC. Tiết Trung Liêm.

xem tiếp

Tối Thứ Bảy: ngày 17/10/2015

Image 02

Cập Nhật vào ngày 23 tháng 10 | 2015

Nhóm HKT Giô-suê tối Thứ Bảy (17/10/2015) tại nhà AC. Từ An Tuấn.

xem tiếp

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia