Nhóm Học Kinh Thánh
Thi-Thiên
"Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn."
                Châm Ngôn 17:17

Sinh Hoạt Nhóm Thi-Thiên (26/10/2015)

Image 02

Cập Nhật vào ngày 01 tháng 11 | 2015

Nhóm HKT Thi - Thiên sinh hoạt tại địa điểm ÔB. Điểu Xương.

  Có 15 người tham dự.

xem tiếp

Sinh Hoạt Nhóm Thi-Thiên (19/10/2015)

Image 02

Cập Nhật vào ngày 23 tháng 10 | 2015

Nhóm Thi Thiên sinh hoạt tại địa điểm ÔB. Nguyễn văn Thanh (theo lời mời của ÔB).

xem tiếp

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia