Nhóm Học Kinh Thánh
Yardley
"Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn."
                Châm Ngôn 17:17

Sinh Hoạt Nhóm Yardley (28/10/2015)

Image 02

Cập Nhật vào ngày 01 tháng 11 | 2015

Nhóm HKT Yardley tối Thứ Tư vừa qua đã thăm viếng và nhóm tại nhà ÔB. Đoàn Quyền và gia đình cô Vân Bovenizer tại Newtown.

Có 8 người hiệp cùng MSQN trong chuyến thăm viếng nầy, trong số đó có ÔB. Võ Hữu Cảnh & Ô. Lê Tấn Ứng.

xem tiếp

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia