Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                Ma-thi-ơ 22:37-38

Những Điều Bạn Muốn Biết?

                                Ý Nghĩa Phù Hiệu Của C&MA
Image 02

Mục sư A.B.Simpson, người sáng lập ra Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (The Christian & Missionary Alliance), và Phù Hiệu của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp C&MA gồm 4 biểu hiệu:

 • Thập tự giá: Biểu hiệu chỉ về Chúa Giê-Xu, là Đấng Cứu Thế
 • Chậu rửa: Ngài là Đấng Thánh Hoá
 • Bình dầu: Ngài là Đấng Chữa Lành
 • Mão Triều Thiên: Ngài là Vua sẽ Tái Lâm
 • Image 02

  Thập Tự Giá: Chúa Giê-Xu là Đấng Cứu Thế.

  Lời Chúa phán: "Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12)

  Bởi lời Thánh Kinh chúng ta tin Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã chết vì tội lỗi của nhân loại.

  Bởi huyết báu của Ngài, chúng ta được cứu chuộc.

  Bởi sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được kể là công nghĩa. Chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận bởi danh của Chúa Cứu Thế Giê-Xu và được kể là công nghĩa bởi sự công nghĩa của Ngài.

  Image 02

  Chậu rửa: Chúa Giê-Xu là Đấng Thánh Hoá.

  Lời Chúa phán: "Bởi Thần Năng, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài (2 Phi-e-rơ 1:3, BDM)

  Sự thánh khiết là bản tính của Chúa Cứu Thế Giê-Xu, Sự thánh khiết này liên tục ở trong chúng ta để giúp chúng ta sống giống như Ngài.

  Hãy biết rằng sự thánh khiết của Chúa Giê-Xu là điều mà không ai có thể tự có hay tự đạt được. Chúng ta có thể có được sự thánh khiết này từ khi bỏ bản tính của mình và sống một đời sống hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Cứu Thế từng giây phút một.

  Ghi chú: Chậu rửa đã được dùng trong đền thờ Cựu Ước. Thầy tế lễ dùng chậu này để rửa chân mình trước khi vào Nơi Thánh. Ngày nay biểu hiệu Chậu rửa nói đến sự tẩy sạch tội lỗi liên tục bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.

  Image 02

  Bình dầu: Chúa Giê-Xu là Đấng Chữa Lành.

  Lời Chúa phán: "Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy (Gia cơ 5:15, BHD) Chúa Giê-Xu đã trả giá để đền tội cho chúng ta là những người tin và vâng phục Ngài. Đi đôi với các phước hạnh tâm linh, Chúa Giê-Xu ban cho chúng ta sức khoẻ, sự sống, và sự chữa lành. Ngài đã gánh hết tội lỗi cũng như bệnh tật của chúng ta. Đức tin nơi quyền năng của sự phục sinh của Chúa Giê-Xu sẽ mang đến sự khoẻ mạnh.

  Ghi chú: Biểu hiệu này là một bình chứa dầu được dùng để trong sự vậng phục lời Chúa người bệnh được xức dầu để được chữa lành.

  Image 02

  Mão Triều Thiên: Chúa Giê-Xu là Vua sẽ Tái Lâm.

  Đức Chúa Giê-Xu đáp: "...Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền Năng, và hiện đến giữa mây trời" (Mác 14:62, BHD).

  Chính Chúa Giê-Xu sẽ trở lại trần thế nầy. Sự trở lại của Ngài sẽ không phải chỉ là một sự trở lại mà chúng ta chỉ gặp Ngài chách thiêng liêng, hay chỉ gặp Ngài trong một kinh nghiệm bời Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta một cách riêng tư, hay gặp Ngài khi chúng ta qua đời. Nhưng Chúa Giê-Xu sẽ trở lại trần thế nầy một cách rõ ràng với một thân thế giống như lúc Ngài đã về trời. Khi Ngài trở lại thì mọi người sẽ nhìn thấy.

  Image 02

  Quả Địa Cầu: Hoàn Tất Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ.

  “Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến” (BDM).

  Quả địa cầu được thêm vào huy hiệu lâu đời và quen thuộc của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Bốn biểu hiệu mô tả bên trên tập trung về Chúa Cứu Thế Giê Xu và nói lên tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả các dân, các nước, qua mọi thế hệ. Bốn biểu hiệu này nói lên những gì Chúa Giê Xu đã ban cho con dân Ngài để Ngài vui mừng trình họ - là những người không vết tích không lỗi lầm - đến cùng Đức Chúa Cha.

  Ngày nay chúng ta mang tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê Xu đến với người khác vì chính Ngài đã mang tình yêu của Ngài đến và ban cho chúng ta. Quả địa nói đến nhiệm vụ của chúng ta trong thế giới này. Tất cả những người theo Chúa Giê Xu được Ngài dạy hãy công bố Phúc Âm của Ngài đến mọi người.

  Ngài dạy: “Các con đã được ban cho, thì các con cũng phải ban cho người khác.” Lời kêu gọi này vẫn tiếp tục cho đến khi Hội Thánh của Chúa Giê Xu mang Phúc Âm của sự cứu rỗi của Ngài đến mọi dân, mọi nước, khi ấy Ngài sẽ trở lại.

  Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam-Hoa Kỳ San Diego, Seattle, và www.cmalliance.org.

  1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
  2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
  3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
  4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
  5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
  6. Ngươi chớ giết người.
  7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
  8. Ngươi chớ trộm cướp.
  9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
  10. Ngươi chớ tham lam.

  Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

  IN GOD WE TRUST

  Hội Thánh Tin Lành Philadelphia