Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                Ma-thi-ơ 22:37-38

Những Điều Bạn Muốn Biết?

                      Mong ước những điều thông tin dưới đây sẽ đáp ứng đủ những thắc mắc của quí vị về Hội Thánh Tin Lành Philadelphia chúng tôi:

Image 02
Tôn Chỉ của Hội Thánh Tin Lành C&MA
 • Tin nhận Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Cha, Đức Con và  Đức Thánh Linh cùng đồng công trong công cuộc sáng tạo, cứu chuộc và thánh hoá kẻ tin.
 • Tin nhận thẩm quyền tối cao và tuyệt đối của Kinh Thánh.
 • Tin nhận Chúa Giê-Xu Christ là Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh Hoá, Đấng Chữa Bệnh và Vị Vua sẽ hồi lai.
 • Tin nhận Thánh Linh là Đấng thành lập Hội Thánh, lãnh đạo Hội Thánh, kiện toàn Hội Thánh, và ấn chứng trên kẻ tin.
 • Sứ mạng (Mission) của tín hữu là hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Ngài bằng cách:
      *Truyền giảng và chia-xẻ ơn cứu-chuộc của Chúa cho mọi người thân.
      *Giúp họ trở thành tín hữu của Hội Thánh đặt trọng tâm nơi Chúa Cứu Thế Giê-Xu, với sắc thái tự lập, tự trị, và tự túc.
      *Khích lệ tín hữu dấn thân trong những nỗ lực truyền giảng nhằm mở mang thêm nhiều Hội Thánh mới tại địa phương, các vùng phụ cận, cho đến cùng thế giới.

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia